Algemene voorwaarden deelname Boeren PC wedstrijden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Organisator: De Boeren PC, gevestigd te Easterwierum.
 2. Evenement: De kaatswedstrijden die door de Organisator c.q. onder auspiciën van de
  Organisator worden georganiseerd.
 3. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de
  Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die voldoet aan de door de Organisator vastgestelde wedstrijdbepalingen.
 2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is
  voldaan en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De Organisator behoudt het recht te allen tijde inschrijvingen met onjuist ingevulde persoonlijke gegevens te verwijderen.
 3. De inschrijving en deelname aan het Evenement is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. De inschrijving annuleren kan kosteloos tot uiterlijk de sluiting van de inschrijving. Na de sluiting van de inschrijving is restitutie van het inschrijfgeld niet meer mogelijk.
 5. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het inschrijfgeld inclusief bestelde extra’s, eventuele annuleringsregeling en/of betalingen voor het goede doel en dit ongeacht daadwerkelijke deelname.
 6. Alle ‘afgewezen’ Deelnemer(s) ontvangen na de sluiting van de inschrijving zijn/haar inschrijfgeld niet terug.
 7. Indien het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. Onder “inschrijfgeld” wordt mede verstaan een eventuele donatie aan het Evenement. Overige uitgaven en kosten worden in geen geval gerestitueerd of vergoed.
 8. De Organisator c.q. een daartoe bevoegde autoriteit kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator c.q. een daartoe bevoegde autoriteit kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten om onderdelen te verplaatsen, vervroegen of verlaten of zelfs af te gelasten. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
 9. Een besluit van de Organisator c.q. een daartoe bevoegde autoriteit om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
 2. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 3. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement.
  De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4 Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is. Ter zake is de Organisator geen vergoeding verschuldigd aan de Deelnemer.

Artikel 5 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de
Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan Organisator ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt zoals aangegeven in het afzonderlijke Privacy Reglement, hier te vinden: https://www.boerenpc.frl/privacybeleid

De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam, woonplaats en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door middel van publicatie via internet en andere media.

Artikel 6 Wedstrijdreglement
Door deelname aan het Evenement onderwerpt de Deelnemer zich aan het van toepassing zijn van het wedstrijdreglement en eventuele de wedstrijdbepalingen. Voornoemd reglement en bepalingen maken integraal onderdeel uit van de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 7 Geldigheid van bepalingen
Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.

Versie: augustus 2022.


Scroll naar boven