Boeren PC

Deelnemers aan de Boeren PC 2022


Doet u alleen mee aan het buffet dan staat uw naam hier niet bij.
Nr. Naam Woonplaats
1Andrea VlugArum
2Anja AnemaHallum
3Anjali Kooistra (sponsor)Heerenveen
4Anno GalemaKimswerd
5Auke BoschmaBurgwerd
6Aukje Veldman-BoomsmaWarns
7Baukje van der BurgKoarnjum
8Bernlef de BoerBoazum
9Britta Hofste
10Carsten de BoerGrossschirma
11Coba De Vries-FopmaWiuwert
12Corrie Herrema Menaam
13Dick ZeinstraDamwâld
14Doede Rients Okkema (sponsor)Easterein
15Doeke Jan WilmanOosternijkerk
16Douwe-Hains de VriesBoazum
17Eduard Witteveen Reahús
18Ellen van PoptaLollum
19Fedde BoonstraAalsum
20Feike BakkerBoazum
21Femke SchuilingMinnertsga
22Fokke ZeinstraPeins
23Folkert SmidWitmarsum
24Foppe SinnemaDronrijp
25Friso BrinkCornwerd
26Friso VellingaNijland
27Gabe van DijkDronryp
28Geartsje Stegenga Makkum
29Geert Reitsma Mantgum
30Gerard AlkemadeHijum
31Gerard Witteveen Rien
32Gerbrig BoumaWons
33Gerke van der WerffLeeuwarden
34Gert Jan SijtsmaWetsens
35Gretha Andela
36Grietine van der PlaatsVrouwenparochie
37Harmen Bouma
38Hendrik HooghiemstraBitgummole
39Hendrik KuiperEasterein
40Henny SijtsmaTernaard
41Herre KleefstraBoer
42Hilbrand SmidWitmarsum
43Hylke FlapperHidaard
44Jacob Schotanus Harich
45Jacob StrikwerdaLollum
46Jan Harmen FolkertsSpannum
47Jan Hindrik AnemaHallum
48Jan Johannes TilstraCornwerd
49Jan MulderWaaksens
50Jan SteensmaBlessum
51Jan van der PlaatsVrouwenparochie
52Jan Willem SinnemaDronrijp
53Janneke AlgraWommels
54Jarig BoersmaWytgaard
55Jelle HeidaPingjum
56Jelle Jan Sijbrandij Wommels
57Jelmer OsingaMenaldum
58Jelmer SchaapTirns
59Jenne DeelstraReitsum
60Johannes BoumaLollum
61Jolt VollemaPeins
62Jurre Seerp AlkemadeHijum
63Kees GalemaReahus
64Klaas van der Brug (sponsor)Witmarsum
65Laura NijssenDronryp
66LeijenaarHennaard
67Lia BoomsmaMinnertsga
68Lidewij SijtsmaTernaard
69Magdalena RijpkemaLollum
70Maike BoumaEasterlittens
71Marieke de JongLytsewierrum
72Marije AnemaHallum
73Marten Daaf AlkemadeDronprijp
74Martin OudshoornWetsens
75Matty NoordmansPingjum
76Mebius BrandsmaDronryp
77Meile KuiperEasterein
78MiedemaEasterwierrum
79Nelia BakkerBoazum
80Nienke LeijenaarTsjom
81Oane WiegersmaRinsumageast
82Obe VeldmanWarns
83Peter Siemensma (sponsor)Bolsward
84Pier DijkstraBitgummole
85Piet van PoptaLollum
86Pieter PolitiekWons
87Pietie de VriesEasterein
88Poppe heerma Winsum
89Regien Hettinga Burgwerd
90Regina van der KooijMinnertsga
91Rein StremlerJorwert
92Remco OsingaMenaam
93Rene BrandsmaMarsum
94Renske AnemaHallum
95Roelof van der VeenSurhuizum
96Ruurd AbmaJubbega
97Simon BruinsmaWommels
98Simon Rinze VisserMenaldum
99Sjoerd de VriesReadtsjerk
100Sjoerd Ynze SterkenburghSchraard
101Sjouke PolitiekMakkum
102Sjouke Schilstra (sponsor)Easterein
103Thijs HoutsmaMinnertsga
104Tjerk Okkema (sponsor)Easterein
105Tjerk Politiek (sponsor)Wommels
106Tjipke van GosligaSchettens
107Trees FopmaMantgum
108Tynke HofstraReduzum
109Van der WerffKoarnjum
110Wiebe de BoerTirns
111Wieke Marije BakkerGinnum
112Wim de GrootJannum
113WoudstraMenaam
114Wouter HylkemaWinsum
115Wytse VeldmanWarns
116Wytse VollemaPeins
117Yke RodenhuisFraneker
118Yke van der MeerVrouwenparochie
119Ype RispensMorra
120ZeinstraNoardburgum
Scroll naar top