Privacy reglement Boeren PC

Om te voldoen aan de privacy wetgeving is er een privacy reglement opgesteld dat u hieronder aantreft. De Boeren PC is secretarieel gevestigd aan Hegedyk 1 te 9021 CW Easterwierrum en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Website: https://boerenpc.frl Hegedyk 1 9021 CW Easterwierrum email: boerenpc@gmail.com Petra Miedema (06-10219449) is de Functionaris Gegevensbescherming van De Boeren PC. Zij is te bereiken via boerenpc@gmail.com
Persoonsgegevens die wij verwerken
De Boeren PC verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw beroep
 • Uw kaatsnivo
 • IP-adres (is het adres van uw computer op het internet)
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Boeren PC verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • het indelen in de verschillende categorieën voor de Boeren PC wedstrijden
 • eventueel verzenden van onze nieuwsbrief
 • om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om U de mogelijkheid te bieden u aan te melden voor deelname aan wedstrijden
 • om uitslagen op de website te vermelden
Geautomatiseerde besluitvorming en verwerking
De Boeren PC neemt geen – op basis van geautomatiseerde verwerkingen – besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boeren PC) tussen zit.
Boeren PC gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
1. Laptops/PC’s Gebruikt voor het loten van deelnemers aan wedstrijden. Voor het loten van de wedstrijdlijst door de wedstrijdleider, wordt gebruik gemaakt van Excel. Alleen voor- en achternaam en zo nodig de woonplaats van de deelnemers wordt vermeld op de wedstrijdlijst. Na aanmaak wordt deze wedstrijdlijst door het secretariaat uitgeprint voor de betreffende speeldag. De gebruikte laptop(s) en / of PC’s zijn beveiligd met een wachtwoord. Bij het secretariaat worden de lijsten opgeslagen op een beveiligde omgeving. 2. Website Op de website boerenpc.frl worden de gegevens die ingevoerd zijn bij opgave voor deelname verwerkt en ter controle daarvan gepresenteerd aan degene die deze gegevens heeft ingevoerd. De gegevens zijn alleen door de secretaris van De Boeren PC en de beheerder van de website te verwerken. Op de website worden alleen voor- en achternaam en zonodig woonplaats getoond. De gehele website omgeving is middels een SSL-certificaat beveiligd. Herkenbaar aan het slotje voor de domeinnaam boerenpc.frl De website en back-ups van de website worden gehost bij Studio Hollandia te Bolsward. Gegevens die jij achterlaat op de website van De Boeren PC zijn op de beveiligde servers van de provider opgeslagen. 3. E-mail De e-mail van De Boeren PC wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Boeren PC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens: Zolang er wordt deelgenomen aan wedstrijden van De Boeren PC. Als wordt aangegeven dat deelname wordt beëindigd of na overlijden worden de gegevens nog maximaal 3 jaar bewaard i.v.m. het tonen van historie van wedstrijd uitslagen. Op verzoek van belanghebbenden kunnen de gegevens uiteraard zo spoedig mogelijk geheel worden verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
De Boeren PC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Boeren PC gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Boeren PC en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@boerenpc.frl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Boeren PC wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Boeren PC neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met secretaris@boerenpc.frl. De BoerenPC heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk. Bij gebruik van een betaaldienst is het privacy reglement van de betreffende betaaldienst van toepassing.
Scroll naar boven